Yin Yang Medi
Kontakt   

Akubunktur bei Augenentzündung

Augenentzündung

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Augenbeschwerden wie Augenentzündung.
Titel Veröffentlichungsdatum
Si Bai 22. September 2021
Su Liao 22. September 2021
Tian Zhu 22. September 2021
Xiao Hai 22. September 2021
Yin Jiao 22. September 2021
Zhong Wan 22. September 2021