Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen das Jucken der Haut

Jucken

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Hautproblemen wie beim Jucken oder Juckreiz.

Titel Veröffentlichungsdatum
Hiu Yin 22. September 2021
Ju Liao 22. September 2021
Ting Gong 22. September 2021
Xin Shu 22. September 2021
Xuan Zhong 22. September 2021