Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur bei Nachtschweiss

Nachtschweiss

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden wie Nachtschweiss.
Titel Veröffentlichungsdatum
Fei Yang 22. September 2021
Jiu Wei 22. September 2021
Methoden Klimakterium 16. September 2021
Tai Chong 22. September 2021
Tan Zhong 22. September 2021
Yang Ling Quan 22. September 2021