Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur bei Hämaturie (Blut im Urin)

Blut im Urin

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden wie Blut im Urin.

Titel Veröffentlichungsdatum
Dai Mai 22. September 2021
Jing Gu 22. September 2021
Kun Lun 22. September 2021
Tian Shu 22. September 2021
Wei Shu 22. September 2021
Zhong Ji 22. September 2021