Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Schweissausbruch

Schweissausbruch

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden wie beim Schweissausbruch.

Titel Veröffentlichungsdatum
Jiu Wei 22. September 2021
Methoden Klimakterium 16. September 2021
Tan Zhong 22. September 2021
Tian Liao 22. September 2021
Zhong Feng 22. September 2021
Zhong Fu 22. September 2021